دسته بندی محصولات
img11

فرش 700 شانه

فرش ​ 700 شانه نخ 100٪ اکرولیک بایر آلمان 8 رنگ , 10 رنگ  بافت HCPX2 .

View more
img11

فرش 1000 شانه

فرش 1000 شانه تراکم 3000 سوپر 10 رنگ نخ 100٪ اکرولیک بایر آلمان بافت HCIX2 .

View more
img11

فرش 1200 شانه

فرش 1200 شانه تراکم 3600 نخ 100٪ اکرولیک بایر آلمان بافت HCIX2.

View more
img11

فرش 1500 شانه

فرش 1500 شانه تراکم 4500 نخ ٪ اکرولیک بایر آلمان بافت HCEX2 .

View more